Покана за сесия в „Тунджа“

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на седемнадесето/редовно/ заседание, което ще се проведе  на 22.12.2016 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”,  при следния проект за  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 1. Актуализация на бюджета на община „Тунджа”за 2016 г.
 2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле, община „Тунджа”.
 3. Определяне размера на такса битови отпадъци по ЗМДТ за 2017 година
 4. Предоставяне за стопанската 2016/2017 година на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа”общински полски пътища включени в масивите за ползване на земеделски земи.
 5. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – общинска собственост.
 6. Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа”
 7. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа”.
 8. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в землището на с. Кукорево, община „Тунджа”.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване.
 10. Повторно разглеждане на Решение № 192 от Протокол №11/29.07.2016 г.
 11. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа” за 2017 г.
 12. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 13. Приемане на Декларация срещу настаняването на мигранти на територията на Община „Тунджа”.
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

   ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”