Покана за сесия в община „Тунджа“

П О  К  А Н А

№ 26/18.07.2017 г.

 

         На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и шесто/редовно/ заседание, което ще се проведе  на 27.07.2017 година от 10:00 часа в село Кукорево, НЧ „Виделина -1928” при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

 1. Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа”.
 2. Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, чистота и околната среда на територията на община „Тунджа” гр. Ямбол.
 3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на община „Тунджа” за 2016 година.
 4. Актуализирано разпределение на променените бюджети през І-вото и ІІ-рото тримесечие на 2017 г.
 5. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.
 6. Продажба на общински недвижими имоти.
 7. Продажба на общински недвижими имоти.
 8. Отдаване под наем на част от имот общинска собственост.
 9. Определяне на имоти от общинския поземлен фонд за обезщетение на собственик с възстановено право на собственост.
 10. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване междинно плащане за проект „Обучения и заетост за младите хора”- етап 2.
 11. Определяне броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на община „Тунджа”.
 12. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа” в полза на Агенция за социално подпомагане за обезпечаване авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в община „Тунджа”.
 13. Приемане на доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община „Тунджа” за периода септември 2015 година до март 2017 година и одобряване на частично изменение на ОУП.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода м.януари 2017 г.-м. юни 2017 г.
 18. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”