Покана за сесия в ОбС „Тунджа“

П О К А Н А

№ 55/19.05.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.05.2023 година от 9:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

                                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                            

 

 1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 2. Учредяване възмездно право на ползване върху част от недвижим имот – общинска собственост.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Изменение на Решение № 996 от Протокол № 50/30.01.2023 година на Общински съвет „Тунджа“ за определяне начина на ползване на дървесина.
 6. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 7. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 9. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община „Тунджа“ за 2023 г.
 16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”