Покана за публично обсъждане

 НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ – ТИП ОВЪРДРАФТ ОТ ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.51 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг каним всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг–тип овърдрафт, със следните основни параметри:

 

  1. Предназначението на дълга е за осигуряване на временен недостиг на средства по междинни и окончателни плащания на одобрени проекти, финансирани от национални, европейски и други фондове.

 

  1. Видът на дълга е дългосрочен банков кредит – тип овърдрафт с максимална стойност  500 000лв.

 

  1. Максимален срок на ползване и погасяване на кредита е 42 месеца от сключването на договора за кредит, или до достигане на максимален размер от 83 125лв. за разходи по обслужване /лихви, такси и комисионни по кредита/.

 

  1. Начин на финансиране – многократно – на траншове, при възникване на необходимост.

 

  1. Обезпечаването на кредита – със залог върху бъдещи вземания на община Тунджа по ДБФП и бъдещи собствени приходи.

 

  1. Погасяване на кредита – с възстановените по договорите на проектите суми и/или със собствени приходи на общината.

Обсъждането ще се проведе на 25.10.2016г. / вторник / от 11.00 часа  в залата на община Тунджа – Ямбол.

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0