Покана за публично обсъждане

П О К А Н А

Кметът на Община „Тунджа“, на основание чл.84, ал.6, във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси

ОБЯВЯВА        

ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА 2019 ГОДИНА

Обсъждането ще се състои на 10.01.2019 г. /четвъртък/ от 11.00 часа  в  залата  на  Община „Тунджа“ – Ямбол

Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането на проектобюджета на община „Тунджа“ за 2019 г.

   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ      / п / 

  КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”