ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП – град ЯМБОЛ

ОТНОСНО: УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАД ЯМБОЛ ОТ КМЕТА И НЕГОВИЯ ЕКИП

Предстоящото приемане в Общински съвет – община Ямбол на отчета на кмета за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. и изтичане на две години от мандата му, е повод БСП – град Ямбол да изрази позиция за резултатите от управлението на града.

Без да отричаме направеното и изграденото в град Ямбол, не можем да не отчетем, че в средата на мандата това управление няма амбиция за постигане на обещаното в Програмата на кмета на ГЕРБ за мандат 2015- 2019 год.

Катастрофира стратегическата цел на кмета градът да се модернизира с ускорени темпове, да се утвърждава като динамично развиващ се град със стабилна икономика, в който жителите да виждат перспектива за себе си и за децата си. Това, което при ГЕРБ на думи е стабилно, за Ямбол е тотална стагнация.

Критично се отнасяме към резултатите от работата на кмета и екипа му, защото:

Привличането на чужди инвестиции в града е ограничено, а през 2016 год. липсват инвестиции с европейски и държавни средства. Ямбол, очевидно е, не получава заслуженото внимание от страна на държавата, въпреки заявките, които слушаме от години (особено в предизборни кампании);

Липсва концепция за ефективно здравеопазване на общинско ниво. Не се работи за обещаната Нова болница, дори не се говори за нея (а общината дари „под условие“ сградата на МЗ); не се търсят варианти за стимулиране с общински средства на млади лекари да работят в областната болница, а е факт, че специалистите намаляват, напускат града и сме пред реален отказ от здравеопазване; влошава се състоянието на съществуващите сгради за доболнична и болнична помощ; нашите деца се раждат в Сливен, Бургас и други градове на страната;

Не се насърчава гражданската активност – неглижира се инициативата за провеждане на МЕСТЕН референдум за недопускане настаняването на бежанци в общината, липсва реален диалог с гражданите на Ямбол;

Липсва прозрачност в действията на администрацията – кметът продължава да няма приемен ден, не предоставя периодично чрез медии или чрез сайта на общината актуална информация за работата на администрацията по проекти, обекти и важни за гражданите проблеми. Не се отговаря на питанията на общинските съветници, което демонстрира пълната самозабрава и арогантност на кмета.

Бюджетът на града е огледало на политиката на управленския екип. На мнение сме, че на него управляващите гледат единствено като на средство за събиране на пари и тяхното разходване, като даже не полагат усилия да планират реално приходите и разходите. В подкрепа на това са следните факти:

Предвиденият бюджет за 2016 год. е 50 599 572 лв., а отчетът е за 40 303 902 лв. ( планиране с 20% грешка – важният въпрос е случайно или умишлено се случава това);
От отделените 12 млн. лв. за благоустрояване са реализирани едва 5 млн. лв (44 % изпълнение). Предвидените обекти за изграждане бяха за 1 940 000 лв, а са реализирани само за 550 хил.лв. (т.е. малко над 28 % изпълнение). Капиталовите разходи са най-важни за средата на живот и комфорта на жителите на Ямбол. Те са и тези, които дават възможност за развитие на бизнеса. Тяхното видимо намаление през 2016 година се отразява негативно и на гражданите, и на бизнеса;
Множеството актуализации на бюджета през 2016 год. показват, че първоначалният бюджет се прави набързо и непрецизно и не се залага най-належащото и необходимото за град Ямбол. Списъкът на обектите за капиталови разходи бе актуализиран 7 пъти. Промените в бюджета се правят без каквато и да е концепция – на парче, без много обяснения. Крайната цел на тази „активност“ е напълно неясна, ефектът от една или друга промяна не се анализира отговорно;
В отчета на бюджета липсва анализ за качеството на политиките, налице е само статистическа информация;
Най-големият проект „Воден цикъл“ зацикли през 2016 г. От изградената канализационна мрежа, битовите води се изливат в р. Тунджа без пречистване и я замърсяват. Вече повече от година липсва визия за доизграждане на Пречиствателната станция. Обектът е замразен, а договорът, според кмета – прекратен. Пред провал е финансирането;
Липсва цялостно решение за р.Тунджа, а бе обещана нова визия;
Новото Регионално депо не облекчи такса смет, напротив – управляващите я увеличиха с 40% , но под явен натиск отмениха решението си. Гражданите платихме близо 90 000 лв, за да се събират и извозват в Сливен мръсни води, изтичащи от депото, без да се обясни чия е вината за това. Не се говори за обещаните компостираща и сепарираща инсталации, от които общината би печелила и така да се облекчи налога върху гражданите. А и те са в обещанията на кмета;
Не се прави нищо за изграждане на видеонаблюдение на възлови места, а бяха отделени средства в тази посока в бюджет 2016 год.;
Не се изградиха обещаните кръговите кръстовища на площад „Боровец“ и при „ХЕС“- все още ги чакаме, както и Схемата за организация на движение в Централна градска част (също обещана през 2016 г.);
В градския транспорт цари хаос и услугата създава напрежение и неудобства за гражданите;
Няма решение за финансирането на Новата спортна зала (до зала „Диана“), за която се дадоха само за проектиране 240 000 лв.;
Парк „Боровец“ не функционира – общината организира засаждания, за които впоследствие не се грижи, идват пожари, пак залесяваме и така до безкрай;
При Синята зона отчетената печалба от над 100 000 лв за 2016 год. показва, че истинската причина за създаването ù е облагане с още един косвен данък на гражданите, с цел събиране на пари. Управляващите не се спряха до реализиране на втория етап, а продължават да я разширяват. Тук единствено отчитаме „надграждане“ на обещанията им, за което има обяснима причина – стремеж към повече печалба на гърба на данъкопланеца.

Винаги сме подкрепяли действията за развитие на образованието и социалните дейности и не може да отречем усилията в тази посока, но е факт, че финансирането идва от държавата и е целево. Ефектът от усилията в образованието е ясен – представянето на ямболските училища в национален план по съпоставими индикатори – външно оценяване, матури, олимпиади и други състезания показват незадоволително ниво и това ни притеснява.

Не е ясен за обществото ефектът от многото средства, дадени досега за социални дейности, а има и такива, които все се планират и не се реализират като обещания Кризисен център.

Позицията ни е, че настоящото управление на града обрича Ямбол на застой, на влошени условия за бизнес, на липса на посока за достойно развитие и липса на комфорт за неговите граждани.

Тази политика има подкрепата на мнозинството в Общински съвет – град Ямбол.

Ние не желаем да я приемем и оценяваме, защото чрез нея няма да станем динамично развиващ се град, в който гражданите виждат перспектива за себе си и своите деца.

На предстоящата сесия на Общински съвет – Ямбол на 28.09.2017 год., общинските съветници от групата на БСП ще гласуват „против“ отчета на кмета за 2016 г., което се подкрепя и от Общинския съвет на БСП – град Ямбол.