Подписап е договор за проект „Бъдеще за всяко дете от община Тунджа“

Община „Тунджа“ подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 331 000.19 лв. по проект BG05SFPR002-2.003-0076 „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“  на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Целта е за период от 12 месеца да бъдат приложени и надградени услугите за ранна детска грижа – семейно консултиране и подкрепа, вкл. подпомагане достъпа до здравни грижи; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието; формиране на родителски умения и подкрепа за развитието на родителския капацитет; да бъдат предоставени превантивни и подкрепящи услуги в общността както за деца и младежи до завършването на средно образование, така и за техните родители; да бъдат подготвени и реализирани програми, насочени към най-маргинализираните и уязвими групи, които имат за цел превенция на ранните бракове и раждания; семейно планиране; подготовка за включване в образователната система и други според потребностите на групите. Планира се да бъдат обхванати 300 деца на възраст под 18 години, които в резултат на получените здравно-социални услуги, да бъдат с подобрени условия на живот след приключване на проекта.

Дейностите по проекта включват „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие“, „Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършване на средното образование, но не повече от 20 годишна възраст“, „Програми за превенция в най-уязвимите и най-маргинализирани групи според спецификите и потребностите на общността“, „Провеждане на обучения, вкл. и супервизия на служителите на доставчиците на социални услуги“.

Във връзка с изпълнение на дейностите община „Тунджа“ е обявила процедура за подбор на специалисти на трудов и граждански договор

  • На трудов договор – ръководител на общностен център, шофьор, социални работници – 3 длъжности, медиатори 3 длъжности, логопед и специален педагог;
  • На граждански договор – педиатър – 3 длъжности, медицинска сестра – 2 длъжности, стоматолог – 2 длъжности, психолог – 1 длъжност, рехабилитатор – 1 длъжност.