Подписан Договор за ремонт на общински пътища

Кметът на община Стралджа Атанас Киров подписа  с ДФ“Земеделие“ Договор за предоставяне на финансова помощ за проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Стралджа“. Финансирането е от ПРСР за периода 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

   Инвестицията  от 5 858 836 лв. ще осигури основен ремонт на  следните пътни отсечки: от разклона на пътя Воденичане – Палаузово  в посока Иречеково, Зимница – Чарда  и Стралджа  – Маленово с обща дължина над 13 км. Срокът за изпълнение е до 36 месеца от датата на подписване на Договора.