Подготвят ноемврийска сесия в ОбС „Тунджа“

П О К А Н А
№ 47/22.11.2022 г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и седмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.11.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на актуализирано разпределение на променените бюджети за III – то тримесечие на 2022 г.
2. Извършване на застраховка „Имущество“ за недвижими имоти – частна общинска собственост.
3. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Интернешънъл Асет Банк АД за обезпечаване на Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа“ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община „Тунджа“, изпълнявана по Споразумение № РД 50-39 от 23.04.2018 година.
4. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа“ в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
7. Продажба на общински недвижим имот.
8. Продажба на общински недвижим имот.
9. Продажба на общински недвижим имот.
10. Продажба на общински недвижими имоти.
11. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
12. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
13. Предложение за одобрение и приемане на инвестиции на територията на Община „Тунджа“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол през 2022 г.
14. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Генерал Инзово до с. Крумово и до с. Маломир, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ГЕОРГ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“
15. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Оптичен кабел от с. Маломир до с. Дряново, Община „Тунджа“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД
16. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
17. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
18. Даване на съгласие за кандидатстване с конкретно предложение за изпълнение на инвестиция по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“, Компонент 4 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“.
19. Осигуряване на необходимите средства по проект „Ремонт на сградата на Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, в случай на разходи, които не се финансират по Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“, Компонент 4 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“.
20. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община „Тунджа“ за 2023-2026 г.
21. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
22. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
23. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. и В и К схеми за присъединяване и комуникационно – транспортна схема.
24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
25. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
26. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
27. Приемане на отчет за начина на ползване на кредит овърдрафт с максимално допустим размер до BGN 200 000.00(двеста хиляди лева) за периода 03.12.2018 г. до 31.10.2022 г.
28. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
29. Споразумение за сътрудничество между Община „Тунджа“, Република България и Община Къркларели, Република Турция.
30. Промяна на броя на групите и броя на децата в групите в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2022-2023 година.
31. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.
32. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ за 2023 година.
33. Приемане на Единен календар на община „Тунджа“ за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2023 година.
34. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
35. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА
Председател на ОбС „Тунджа”