Подбор на персонал по проект за патронажна грижа

На 15 юли 2019 г. във връзка с реализацията на Дейност 2 „Подбор и назначаване на персонала за осигуряване на патронажна грижа“ по проект „Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в качеството си на бенефициент, Община „Тунджа“ обяви процедура за подбор на персонал за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в Център „Домашни грижи“ за следните позиции:

  • На трудов договор с осем часова заетост:
  1. длъжност „Ръководител“ – 1 лице, на трудов договор за 13 месеца;
  2. длъжност „Социален асистент – 6 лица, на трудов договор за 12 месеца;
  3. длъжност „Медицинска сестра“ – 3 лица,  на трудов договор за 12 месеца;
  4. длъжност „Рехабилитатор“ – 1 лице, на трудов договор за 12 месеца;
  5. длъжност „Социален работник“ – 1 лице, на трудов договор за 12 месеца;
  6. длъжност „Шофьор“ – 2 лица, на трудов договор за 12 месеца.

 

  • На граждански договор с часова заетост :
  1. длъжност „Психолог“ – 2 лица, от които

–           1 лице за 360 ч., осигуряващо психологическа подкрепа и консултиране в семейна среда, за 12 месеца;

–           1 лице за 120 ч., осигуряващо супервизия  за 12 месеца.

  1. длъжност „Лекар“ – 1 лице за 200 ч. за 12 месеца.

 

Срокът за кандидатстване за обявените позиции е 31.07.2019 г.

 

Центърът за услуги в домашна среда, ще предоставя интегрирани мобилни медико-социални грижи за хората от малките населени места.

            Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца. Стойността на одобреното финансиране е 252 269,60 лв.

Пълна информация във връзка с обявените позиции и комплект с документи, който се подава от кандидатите са обявени на официалната страница на Община „Тунджа“.

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани на Община „Тунджа“.