Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

На официална церемония, организирана от СУ „Д-р Петър Берон“ в град Болярово, учители и друг училищен персонал от училището получиха своите удостоверения за преминато обучение по програмата на  БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа помощ“.

       В своето приветствие, Добриела Праматарова, специалист в Областния секретариат на БЧК – Ямбол и обучител по първа помощ поздрави всички за активното участие по време на обучителните модули. Изрази специални благодарности към г-н Васил Гаджуров, директор на училището и педагогическите специалисти за професионализма и отдадеността, с които подхождат в работата си с учениците за да се осигури не само качествен образователен процес, но и за гарантиране безопасността им в училище, като създават условя и възможности за повишаване квалификацията и компетентността на педагогическия персонал за справяне в възникнали кризисни. Изрази надежда, че изградените отлични партньорски взаимоотношения между двете институции ще продължи и занапред.

       Програмата на БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа помощ“ е вписана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти със Заповед № РД 09-2815/2017г. на Министъра на образованието и науката и има за цел да се повиши личната подготовка, практическите умения и навици на педагогическия и непедагогически персонал по защита от природни бедствия, аварии и пожари и оказване на първа долекарска помощ.

       На всеки педагогически специалист, преминал обучение се присъжда 1 /един/ квалификационен кредит, съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.