Повече регистрирани безработни през декември отчитат от Бюрото по труда

Регистрирана безработица

През декември 2022 г. се отчита характерното за периода нарастване на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2424 – със 151 души повече от безработните в края на м. ноември (2273). Безработните през декември 2022 г. са по-малко с 32 души (с 1%) в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2456 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4,3 %.

Към 31 декември 2022 г. в бюрата по труда от Ямболска област са регистрирани 3 лица с временна закрила.

Данни по общини

Промяната в броя на регистрираните безработни през декември в областта се дължи на увеличението в петте общини –  Ямбол (с 9), Тунджа (с 69),  Стралджа (с 19), Елхово (с 35 души) и Болярово – с 19 души.

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През декември 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 5,0%, 122 лица; младежи до 29 г. – 10,8%, 262 лица; продължително безработни – 22,8%, 553 лица; лица без квалификация – 62,5%, 1515; лица с основно и по-ниско образование – 46,8%, 1135, лица с увреждания – 6,7%, 162.

Входящ поток безработни лица

През декември 449 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта – с 59 повече от новорегистрираните през предходния месец (390) и почти съвпада с данните за същия период на м.г. (445 души).

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Държавно управление (29%); Преработваща промишленост (13%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (8%); Административни и спомагателни дейности (7%); Строителство (6%); Хотелиерство и ресторантьорство (5%); Селско, горско и рибно стопанство (2%).

Сектор „Държавно управление“ излиза на преден план през месец декември поради регистрацията в бюрата по труда на лица, приключили през месеца работа по регионалната програма за заетост, по която основните работодатели са общинските администрации.

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през декември са 142 и са с 11 души по-малко от ноември (153). В сравнение със същия месец на предходната година (238) започналите работа са с 96 души по-малко.

Включените в субсидирана заетост са 13 души, като двама от тях са започнали работа по насърчителни мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет по Закона за насърчаване на заетостта. Други 11 са започнали работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 6 лица в схема „Заетост за теб” и 5 по схема „Младежка заетост“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 67 – с 10 по-малко от предходния месец (77) и с 27 по-малко от декември 2021 г. (94). Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (39%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Образование (10%); Административни и спомагателни дейности (9);Хуманитарно здравеопазване и социална работа (7%); Държавно управление (6%); Строителство (4%); Хотелиерство и ресторантьорство (4%).

Най-много работни места са обявени за позициите: машинен оператор плетене; обслужващ работник, промишлено производство; санитар; охранител; общ работник; чистач; мияч на съдове; учител; административен специалист с контролни функции; продавач-консултант; автомонтьор и др.