Повече регистрирани безработни отчитат за януари от Бюрото по труда

Регистрирана безработица

През януари 2023 г. се отчита слабо нарастване на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2472 – с 48 души повече от безработните в края на м. декември 2022 г. (2424). Безработните през януари 2023 г. са по-малко със 151 души (с 6%) в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2623 души.

На базата на преброяването на НСИ на икономически активното население от 2011 г., което Агенцията по заетостта ползва до момента за своята статистика, равнището на регистрирана безработица в област Ямбол е 4.4% и в сравнение с декември 2022 г. стойността на показателя се увеличава с 0,1 процентни пункта. Равнището на безработица в областта, изчислено с данните на НСИ от новото преброяване през 2021 г., е 5,7% – промяната е с 1,3 процентни пункта.

Към 31 януари 2023 г. в бюрата по труда от Ямболска област са регистрирани 2 лица с временна закрила.

 

Данни по общини

Увеличението в броя на регистрираните безработни през януари в областта се дължи на увеличението в община Ямбол (с 58 души), Стралджа (с 27) и Болярово (с 1). В общините Елхово и Тунджа безработните са намалели – съответно с 20 и с 18 души.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През януари 2023 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 5,1%, 126 лица; младежи до 29 г. – 11,1%, 275 лица; продължително безработни – 24,1%, 596 лица; лица без квалификация – 62,3%, 1541; лица с основно и по-ниско образование – 47,7%, 1179, лица с увреждания – 6,4%, 158.

Входящ поток безработни лица

През януари 430 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта – с 19 под броя на новорегистрираните през предходния месец (449) и с 91 души по-малко спрямо същия период на м.г. (521 души).

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (26%); Държавно управление (11%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Административни и спомагателни дейности (7%); Хотелиерство и ресторантьорство (5%); Селско, горско и рибно стопанство (4%); Строителство (4%).

 

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през януари са 211 и са с 69 души повече от декември (142). В сравнение със същия месец на предходната година (196) започналите работа са с 15 души повече.

Включените в субсидирана заетост са 6 души, като всичките са започнали работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 лице в проект „Заетост за теб” и 5 по проект „Нова възможност за младежка заетост“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 270 – четири пъти повече от предходния месец (67), а спрямо януари 2022 г. (204) са с 66 работни места повече. Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (26%); Хотелиерство и ресторантьорство (24%); Държавно управление (21%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Строителство (9%); Образование (3%); Хуманитарно здравеопазване и социална работа (3%); Транспорт, складиране и пощи (1%); Административни и спомагателни дейности (1%).

Най-много работни места са обявени за позициите: домашна помощница; оператор, производствена линия; машинен оператор; салонен управител; сервитьор; личен асистент; сезонен работник, промишлено производство; готвач; камериер; машинен оператор, металообработващи машини; носач-товарач; машинист, пътно-строителни машини и др.