Повече разрешителни за строеж на жилищни сгради

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 53 жилища в тях и 7 040 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 33 други сгради с 10 867 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради се увеличават с 92.3%, жилищата в тях – със 140.9%, а общата им застроена площ – с 90.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад от 10.8%, а общата им застроена площ намалява с 13.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и общата им застроена площ се увеличават над два пъти, а жилищата в тях – над пет пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се запазва, а съответната им РЗП се увеличава със 17.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 269, Пловдив – 243, София – 204, Варна – 124 и Бургас – 118. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 367, Пловдив – 1 056, Варна – 665, Бургас – 435 и Кърджали – 390.

През второто тримесечие на 2021 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 613 кв. м РЗП и на 20 други сгради с 39 428 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради и на жилищата в тях се увеличава над два пъти, а тяхната разгъната застроена площ – над четири пъти. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 5.3%, а общата им застроена площ се увеличава над два пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 44.4%, докато броят на жилищата в тях намалява с 40.9%, както и общата им застроена площ – със 17.4%. Започнатите други видове сгради намаляват с 28.6%, но тяхната РЗП се увеличава със 194.8%.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток