Повече новопостроени жилищни сгради отчита статистиката

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 16, а новопостроените жилища в тях са 55. Спрямо съответното тримесечие на предходната година сградите са със 7 повече, или със 77.8%, а жилищата в тях се увеличават над три пъти. (фиг. 1).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 4 593 кв. м.     

Жилищната площ се увеличава над два пъти и достига 3 380 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 97.4 кв. м през четвъртото тримесечие на 2020 г. и достига 83.5 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

 

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2019 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/.

Милена Димитрова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток