Повече нефинансови предприятия са работили в областта през изминалата година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 414, или с 1.1% повече в сравнение с 2020 година.

С най-голям относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 35.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от  секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 13.8%, и „Преработваща промишленост” – 8.2%.

 

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 5 046, или 93.2% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 312. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 5.8%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 49, или 0.9% от общия брой. Големите предприятия (над 250 заети) са 7, като делът им остава непроменен спрямо предходната година – 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 4 198, със загуба – 725, а с нулев финансов резултат – 491.

Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 3 765 млн. лв., което е с 26.4% повече спрямо 2020 година. С най-голям относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 54.3% от нетните приходи от продажби за областта. Следват секторите „Преработваща промишленост” и „Селско, горско и рибно стопанство”, съответно с 24.1% и 10.4%.
През 2021 г. нефинансовите предприятия в област Ямбол са произвели продукция на стойност 2 090 млн. лв., което е с 18.2% повече в сравнение с предходната година.
Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, където са реализирани 42.2% от общата стойност на продукцията, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 19.8%, и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 18.7%.
Заетите лица през 2021 г. в нефинансовите предприятия в област Ямбол са 27 754, или с 2.1% по-малко в сравнение с предходната година. В микропредприятията работят 32.5% от всички заети в
областта, в малките предприятия – 21.9%, в средните предприятия – 16.4%, а в големите предприятия – 29.2%.