Пейнтбол игри по проект „Пъстра палитра-иновации за приобщаване

На 25 март 2022 г. се проведоха пейнтбол игри в изпълнение на Дейност 4 „Пейнтбол на село – в училище и детската градина“, по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“, Регистрационен номер на договора BG05M2OP001-3.014-0003-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа – мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Домакини на интерактивните дейности бяха Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово, община „Тунджа“ и Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, община „Тунджа“, а организатор и изпълнител е „ЯША-Я“ ЕООД, гр. Ямбол.

Пейнтбол игрите се реализираха в различен формат и конфигурации, като в тях участваха над 80 ученици, родители и учители. Интерактивните игри насърчиха екипността, отборността, общностния дух и стратегическото мислене. Подобри се взаимодействието и комуникацията между училищните общности – деца, ученици, родители и екипа на образователната институция.

   Участниците в пейнтбол игрите не само се състезаваха и забавляваха, но след всяка игрова дейност споделиха мнение по важни теми за развитието на училището, образованието и училищната общност. Коментирани са предизвикателствата и възможностите за промяна на училището и образованието в контекста на продължителната пандемия COVID-19.

Изразена е готовност за реализиране на благотворителни инициативи в подкрепа на деца и възрастни, страдащи поради пандемия, война, бедствие или бедност. Ангажирането в хуманитарни каузи, с цел подкрепа на уязвими общности и за един по-добър свят, безспорно водят до промяна във всеки човек, който участва и му дават възможност да прояви своите добродетели в полза на другите.

Акцентите, изводите и формулираните предложения от проведените общностни дискусии са протоколирани и ще бъдат представени на вниманието на ръководтвото на училището и в общината.