Пазар на труда в област Ямбол през март

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През месец МАРТ 2017 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 5442 и е 2.1 на сто от всички безработни в страната. Спрямо ФЕВРУАРИ 2017 г. е реализиран спад от 112 д. (с 2.0 на сто), поради засилващото се предлагане на заетост през месеца спрямо предходния. Сравнението с МАРТ 2016 г. показва значително намаление – с 1507 д. или с 21.7 на сто.

Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 332 д. за МАРТ и представляват 6.1 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 9 лица по-малко, а относителният им дял остава непроменен. В сравнение с МАРТ м.г. броят им е със 76 д. по-малък, но относителният им дял е по-висок с 0.2 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 830 д. за МАРТ или 15.3 на сто от всички безработни. Броят им намалява с 9 д. спрямо предходния месец, а относителният им дял е по-висок с 0.1 процентни пункта. Сравнението със същия месец на 2016 г. показва редуциран брой – със 170 д. и по-висок относителен дял – с 0.9 процентни пункта.

Равнището на безработица в края на месеца е 9.8 на сто, като по този показател областта е на 13-то място по ниска безработица след област Добрич (9.0%) и пред област Кюстендил (10.1%).

Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.2 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. – значително намаление с 2.7 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (8.0%) показва по-високо с 1.8 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през МАРТ е най-ниско в общините Ямбол (5.6%), Тунджа (13.7%) и Елхово (15.5%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо ФЕВРУАРИ във всички пет общини равнището на безработица намалява, както и спрямо МАРТ м.г.

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През МАРТ 2017 год. в бюрата по труда от Ямболска област са заявени/разкрити общо 505 работни места (РМ), от които 355 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 150 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки няма разкрити работни места. Спрямо ФЕВРУАРИ има увеличение на общо обявените работни места – със 119 (с 30.8 на сто), което се дължи в по-висока степен на повечето обявени РМ за първичния пазар (с 92), докато разкритите за вторичния растат по-слабо – с 27 РМ.

Спрямо МАРТ м.г. също се отчита увеличение на общо обявените РМ (със 130), дължащо се изцяло на повечето разкрити работни места за вторичния пазар (със 134), докато обявените работни места на първичния пазар бележат минимално намаление – с 4 РМ.

Най-много работни места за първичния пазар през МАРТ 2017 г. са заявени в отраслите „Преработваща промишленост“ (118), „Операции с недвижими имоти“ (49), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (36) и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (35).

Най-малко работни места през месеца са обявени в отраслите „Държавно управление“ и „Образование“ (по 5), „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (по 2), „Финансови и застрахователни дейности“ (1), а в „Добивна промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Култура, спорт и развлечения“ няма обявени такива.

Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през месеца са общо 421, като 59.4 на сто от тях (250 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От всички започнали работа, на първичния пазар са се реализирали 396 д., а на субсидирани работни места25 лица. Сравнението с ФЕВРУАРИ показва нарастване на общо започналите работа със 145 д, като устроените на работа чрез посредничеството на бюрата по труда на първичния пазар са повече с 87 д., тези на вторичния – по-малко с 11 лица, а при устроените на работа без посредничеството на ДБТ има увеличение от 69 д. Спрямо МАРТ 2016 г., 79 лица по-малко са започнали работа, което се дължи на намалението на започналите работа чрез посредничеството на бюрата по труда на първичен и вторичен пазар (с 39 и 82 д.).

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” по ОП ”РЧР”

Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Агенцията по заетостта в качеството си на Конкретен бенефициент предоставя изчерпателна информация за стартирането на новия етап и новите възможности, които се предоставят на младежите и работодателите, които желаят да се включат.

За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.

Наемането на безработни лица на разкритите работни места е по трудово правоотношение на пълно работно време по реда на чл. 230 (за обучение по време на работа) и чл. 233б (за стажуване) от КТ. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

От 20.04.2017 г. работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

В бюрата по труда в цялата страна стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 и Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица по Националния план за действие по заетостта – 2017. Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително.

Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите по Компонент 1 и Компонент 2, съгласно утвърдените Правила за кандидатстване на работодатели по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица и чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 

МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ

На 19.04.2017 г. бюрата по труда в цялата страна обявиха процедура за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. Желаещите работодатели подават от 20.04.2017 г. до 28.04.2017 г. включително заявки за свободните работни места. Съветите за сътрудничество към ДБТ ще оценят подадените заявки от работодателите до 04.05.2017 г. и ще ги класират съобразно свободния финансов ресурс.

Чрез мерките за заетост и обучение работодателите се стимулират да наемат безработни лица, като през 2017 г. от държавния бюджет се субсидира част от разходите на работодателите за трудово възнаграждение и дължимите осигуровки.

Повече информация можете да получите в Дирекции „Бюро по труда”, както и на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.