Пазарът на труда в Ямбол през февруари

Регистрирана безработица

През месец февруари 2022 г. има съвсем слаба промяна в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2636 и са с 13 души (0,5%) повече от безработните в края на м. януари. Безработните през феврураи 2022 са по-малко с 979 души (с 27%) в сравнение със същия месец на м.г., когато в условията на епидемичната обстановка безработните бяха достигнали 3615 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.7 % и в сравнение с януари 2021 г. стойността на показателя  се покачва с 0.02 п.п.

Данни по общини

Промяната през февруари на броя на регистрираните безработни в областта се дължи на увеличението в общините Тунджа и Стралджа – увеличение съответно с 25 и 16 души, което надвишава намалението в останалите 3 общини: намаление с 16 в община Ямбол и с 6 души в Елхово и Болярово.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През февруари 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,9%, 104 лица; младежи до 29 г. – 9,7%, 255 лица; продължително безработни – 20,1%, 531 лица; лица без квалификация – 58,0%, 1530; лица с основно и по-ниско образование – 46,9%, 1236, лица с увреждания – 6,3%, 165.

Входящ поток безработни лица

През месец февруари 354 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта, кoeто е със 167 души (32%) по-малко в сравнение с предходния месец, както и с 34% по-малко от новорегистрираните през февруари 2021 г. (със 180 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо поради стреса при поредния пик на епидемията от COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (18%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Държавно управление (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Строителство (5%); Административни и спомагателни дейности (4%); Професионални дейности и научни изследвания (3%).

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.февруари 2022 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 181 – с 15 по-малко от започналите през януари. От тях 77% са устроени в реалната икономика – 139 души.

Започналите работа на субсидирани работни места са 42 души, като всички са включени по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – основно по стартиралата през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка схема „Заетост за теб” (41 души) и по схема „Младежка заетост“ (1).

Заявените в бюрата по труда работни места на първичния пазар на труда през февруари са 132, със 72 места по-малко от обявените работни места през януари (204). Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (38%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14%); Хотелиерство и ресторантьорство (14%); Административни и спомагателни дейности (8%); Образование (8%); Държавно управление (5%).

Най-много работни места са обявени за позициите: тапицер, шивач, готвач, охранител, продавач-консултант, заварчик, общ работник, социален асистент, машинен оператор, шофьор и др.