Пазарът на труда в Ямбол през октомври

Регистрирана безработица

През месец октомври 2021 г. се отчита леко увеличение на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2427 и са с 51 души (2,1%) повече от безработните в края на м. септември. Безработните през октомври 2021 са по-малко с 989 души (с 29%) в сравнение със същия месец на м.г., когато в условията на епидемичната обстановка безработните бяха достигнали 3416 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.4 % и в сравнение с м.септември 2021 г. стойността на показателя  нараства с 0.1 п.п.

Данни по общини

Посоката на общата промяна на броя на безработните за областта се дължи на увеличението в три от общините: Ямбол – с 18 души (2%), Стралджа с 46 души (18%) и Елхово – с 12 души (2%). В общините Тунджа и Болярово безработните са намалели съответно със 17 и с 8 души.

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През октомври 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,9%, 94 лица; младежи до 29 г. – 8,9%, 216 лица; продължително безработни – 21,9%, 532 лица; лица без квалификация – 54,7%, 1327; лица с основно и по-ниско образование – 42,9%, 1042, лица с увреждания – 6,9%, 167.

Входящ поток безработни лица

През месец октомври 2021 г. 478 безработни лица са се регистрирали в бюрата по труда от областта за ползване на посредническите услуги, кoeто е с 45 души повече в сравнение със септември и с 68 по-малко от новорегистрираните през октомври 2020 г. (546 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо поради стреса през първата година на  епидемичната обстановка от COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (21%); Хотелиерство и ресторантьорство (11%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Административни и спомагателни дейности (6%); Държавно управление (6%); Хуманно здравеопазване и социална работа (6%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).