Пазарът на труда в Ямбол и областта през април

Регистрирана безработица

През април 2024 г. се отчита слабо понижение на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област- в края на месеца те са 2448, с 64 души по-малко от безработните в края на м. март 2024г. (2512). Безработните през април 2024г. са с 201 души повече в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2247 души.

Равнището на регистрирана безработица е 5,6%.

Данни по общини

Промяната в броя на регистрираните безработни в областта се дължи на намаляването им във  всички общини – Стралджа – с 24,  Болярово – с 15, Елхово – с 9, Ямбол – с 8 и община Тунджа – с 8 по-малко.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През април 2024г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24г. – 5,5%, 135 броя; младежи до 29г. – 10,8%, 265 броя; продължително безработни –22,9%, 560 броя; лица без квалификация –58,1%, 1423 броя; лица с основно и по-ниско образование –49,2%, 1204 броя, лица с увреждания – 6,8%, 166 броя.

Входящ поток безработни лица

През април 401 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – със 2 по-малко от броя на новорегистрираните през предходния месец (403). В резултат от работата на ромските медиатори в бюрата по труда през месеца са активирани общо 18 неактивни за пазара на труда лица.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (25.4%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10.0%); Държавно управление (7.7%); Хотелиерство и ресторантьорство (7.0%);  Строителство (5.7%); Селско, горско и рибно стопанство (4.2%); Транспорт, складиране и пощи (3.0%); Админи-стративни и спомагателни дейности (2.7%) и  др.

Обявени свободни работни места и започнали работа

Повече са започналите работа спрямо предходния месец – през април общо 234 души са устроени на работа, с 23 повече от предходния месец, като близо 70.1% са устроени на първичния пазар на труда – 164 души.

В субсидирана заетост са включени 2 души, от които 2 по проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.: – 2 детегледачи по Проект „Родители в заетост“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през  април са 180, с 62 повече от заявените през март (118). Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (20.0%); Преработваща промишленост (19.4%); ВиКа и рециклиране (11.1%); Държавно управление (10.0%); Хотелиерство и ресторантьорство (8.3%); Образование (6.1%); Селско, горско и рибно стопанство (2.8%); и др.

Най-много работни места са обявени за позициите: сметосъбирач; болногледач; организатор производство; обслужващ бензиностанция; монтажник; прдавач-консултант; водач на електрокар; болногледач; шлосер; стругар; заварчик; тапицер; кредитен специалист и др.