Пазарът на труда в област Ямбол през юни отчита слабо намаление на безработните

Регистрирана безработица

През юни 2023 г. за пети пореден месец се отчита леко намаление на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2074 – с 82 души (3,8%) по-малко от безработните в края на м. май 2023 г. (2156). Безработните през юни 2023 г. са по-малко със 173 души (с 8%) в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2247 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4,8% и в сравнение с май 2023 г. стойността на показателя спада с 0,2 процентни пункта.

 

Данни по общини

Намалението на броя на регистрираните безработни през юни общо за областта се дължи на спада в общините Ямбол (с 37), Тунджа (с 25 ); Елхово (със 17) и Стралджа (с 6 души). Само в община Болярово безработните са се увеличили с трима души.

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През юни 2023 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,8%, 79 лица; младежи до 29 г. – 9,2%, 191 лица; продължително безработни – 27,2%, 564 лица; лица без квалификация – 60,7%, 1259; лица с основно и по-ниско образование – 48,2%, 999, лица с увреждания – 7,3%, 151.

 

Входящ поток безработни лица

През юни 291 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – с 10 по-малко от броя на новорегистрираните през предходния месец (301). Трудовите посредници – ромски медиатори са успели да активират през месеца 10 неактивни лица за регистрация в бюрата по труда.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (25%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Селско, горско и рибно стопанство (5%); Административни и спомагателни дейности (5%); Държавно управление (4%) и др.

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през юни са 229 – с трима по-малко от май (232).

Включените в субсидирана заетост са 14, като 5 от тях са започнали обучение чрез работа (дуално обучение) по мярка и 1 по програма, финансирани от държавния бюджет по Закона за насърчаване на заетостта. Други 8 лица са започнали работа по проекти по програми „Развитие на човешките ресурси“ – 1 младеж по проект „Нова възможност за младежка заетост“, 6 детегледачи по проект „Родители в заетост“ и 1 лице с временна закрила по проект „Солидарност“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни  са 138. Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (28%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (30%); Образование (%);Административни и спомагателни дейности (2%); Държавно управление (5%) и др.

Най-много работни места са обявени за позициите: охранител; продавач-консултант; камериер; машинен оператор; чистач; общ работник; склададжия; касиер и др.