Пазарът на труда в област Ямбол за месец май

Регистрирана безработица

През май 2024 г. се отчита слабо понижение на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област- в края на месеца те са 2326, с 122 души по-малко от безработните в края на м. април 2024г. (2448). Безработните през май 2024г. са с 170 души повече в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2156 души.

Равнището на регистрирана безработица е 5,4%.

 

Данни по общини

Промяната в броя на регистрираните безработни в областта се дължи на намаляването им във  всички общини – Ямбол – с 71,  Стралджа – с 26, Тунджа – с 17, Болярово – с 5 и община Елхово – с 3 по-малко.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През май 2024г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24г. – 4,6%, 107 броя; младежи до 29г. – 9,8%, 227 броя; продължително безработни – 23,7%, 551 броя; лица без квалификация –58,0%, 1350 броя; лица с основно и по-ниско образование –49,6%, 1154 броя, лица с увреждания – 6,8%, 158 броя.

 

Входящ поток безработни лица

През май 310 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта – със 91 по-малко от броя на новорегистрираните през предходния месец (401). В резултат от работата на ромските медиатори в бюрата по труда през месеца са активирани общо 27 неактивни за пазара на труда лица.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (29.7%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13.5%); Строителство (5.5%); Административни и спомагателни дейности (5.5%) Държавно управление (4.8%); Селско, горско и рибно стопанство (4.2%); Хотелиерство и ресторантьорство (3.9%);   Транспорт, складиране и пощи (1.3%) и  др.

Обявени свободни работни места и започнали работа

Повече са започналите работа спрямо предходния месец – през май общо 240 души са устроени на работа, с 6 повече от предходния месец, като близо 65.4% са устроени на първичния пазар на труда – 157 души.

В субсидирана заетост са включени 22 души, от които 22 по проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.: – 4 детегледачи по Проект „Родители в заетост“ и по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ – 18 броя.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през  май са 137, с 43 по-малко от заявените през април (180). Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (38.0%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (16.1%); Строителство (10.9%);  ВиКа и рециклиране (8.8%); Държавно управление (7.3%); Образование (5.8%); Административни и спомагателни дейности (3.6%); и др.

Най-много работни места са обявени за позициите: сметосъбирач; болногледач; организатор производство; обслужващ бензиностанция; монтажник; прдавач-консултант; водач на електрокар; болногледач; шлосер; стругар; заварчик; тапицер; кредитен специалист и др.