Още две училища в Ямбол получават държавно финансиране за реконструкция с подкрепата на Общината

Двете проектни предложения, които бяха подадени с подкрепата на общинската администрация по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г., са одобрени и ще получат финансиране. Предстои подписването на договорите с Министерството на образованието и науката, след което ще започне и изпълнението на дейностите.

Одобреното безвъзмездно финансиране за Гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“ е в размер 857 525 лв. Проектът предвижда реконструкция на съществуващите учебни работилници с цел обособяването на допълнителни помещения за практически занятия, цялостно обновяване на външната настилка и архитектурната структура на сградите, подобряване на достъпността и функционалността на пространствата. Заложени са и средства за подмяна на дограма и врати, подобрения на отоплителната и електрическата система и енергоспестяващи мерки като топлоизолация на стени и покриви.

Реализацията на проектното предложение за Основно училище „Йордан Йовков“ ще позволи въвеждането на организацията на учебния процес в едносменен режим, каквито са изискванията на нормативната уредба на дейностите в училищното образование.

Одобреното безвъзмездно финансиране по него е 948 663 хил. лв. Реконструкцията ще осигури шест допълнителни класни стаи, ще бъдат изградени нова учителска стая и нови тоалетни. Планирани са също подмяна на всички дървени и метални прозорци, енергийно-ефективно мерки, изграждане на рампа за достъпна среда. В дворното пространство се предвижда изграждането на площадка с фитнес уреди на открито и алея около сградата.

Крайният срок за изпълнение и отчитане на всички одобрени дейности е 31.12.2027 г.

Община Ямбол инициира, подкрепя и насърчава кандидатстването с проектни предложения на всички образователни институции в града, с цел тяхната модернизация и създаване на съвременни условия за обучение и възпитание. Припомняме, че през месец февруари т.г. беше открита нова учебна сграда и реконструирана работилница в Обединено училище „Д-р Петър Берон“. С изградените там нови пет класни стаи и обслужващи помещения, също се създадоха условия за въвеждането на едносменен режим на учебния процес. Реконструирана е сградата за учебна практика с профил шивачество. В двора са изградени площадка за занимателни игри с ударопоглъщаща настилка и площадка за спортни игри, извършено е ново озеленяване, обособени са два къта с беседки и е монтирана поливна система за поддържане на зелените площи. Финансирането по проекта за Обединено училище „Д-р Петър Берон“ в размер на 1 996 500 лв. е 100 % безвъзмездна финансова помощ по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ на Министерство на образованието и науката.

През 2023 г. бяха одобрени и вече се реализират проектните предложения на Община Ямбол за основно обновяване и енергийно-ефективни мерки в детска градина „Щастливо детство“ и основен ремонт и модернизиране на Основно училище „Христо Смирненски“. Отпуснатото финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост за тях е в общ размер 4,5 милиона лева.

 

sdr