Очаквана средна продължителност на живот

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2018 – 2020 г. е 73.1 години, като спрямо предходния период ( 2017 – 2019 г.) намалява с 0.7 години, или с 0.9%. Средната продължителност на живота в областта е с 1.5 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години (фиг.1)

 

Различната смъртност при мъжете и при жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Ямбол е 69.5 години, докато при жените е по-висока – 77.2 години. При мъжете равнището на показателя за област Ямбол е по-ниско с 1.6 години от средното за страната, а при жените – с 1.0 година.

В периода между 2010 и 2020 очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Ямбол е нараснала с 0.5 години. При жените тя се е увеличила с 1.2 години, а при мъжете – с 0.5 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2018 – 2020 г. – 7.7 години, а най-малка през периода 2014 – 2016 г. – 6.6 години в полза на жените (табл.1).

 

  1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Ямбол по пол и периоди

                                                                                                                                         (Години)

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2010 – 2012

72.6

69.0

76.0

2011 – 2013

72.7

69.2

76.6

2012 – 2014

73.0

69.5

76.9

2013 – 2015

74.0

70.8

77.5

2014 – 2016

73.7

70.5

77.1

2015 – 2017

73.9

70.5

77.6

2016 – 2018

73.8

70.2

77.8

2017 – 2019

73.8

70.4

77.6

2018 – 2020

73.1

69.5

77.2

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток