Официално представят проект на ВиК

На 25 септември 2019г. (сряда) от 11 часа в Конферентната зала на хотел „ДИАНА ПАЛАС“ ще бъде проведена официална пресконференция по повод стартиране изпълнението на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, с Бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол по договор с рег.номер BG16M1OP002-1.016-0003-C01, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“