От 1 юни сменяме личния лекар

РЗОК-гр. Ямбол напомня на всички здравноосигурени лица за възможността от 1 до 30 юни 2018г. да направят смяна на личния си лекар с друг, който е сключил договор за работа с НЗОК/РЗОК. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата /www.nhif.bg/  на НЗОК.

Здравноосигуреното лице /ЗОЛ/, желаещо да смени своя общопрактикуващ лекар представя на новоизбрания здравноосигурителната си книжка и попълнена “Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар”.

За осъществяване правото на избор на общопрактикуващ лекар здравноосигуреното лице може да попълни и изпрати на избрания от него личен лекар регистрационна форма за първоначален, постоянен или временен избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис чрез електронна услуга, предоставена от НЗОК.

Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и Национален рамков договор 2018, смяната на личен лекар може да се извърши два пъти годишно – през месеците юни и декември, като пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

При последната кампания през месец декември 2017г. общият брой ЗОЛ направили смяна на личен лекар за област  Ямбол е  бил 2013.

Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, имат възможност да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ, която се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигуреното лице за периода на пребиваването му на новото място. 

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. Лекарствените средства, които хронично болните ползват за домашно лечение, ежемесечно се предписват от общопрактикуващия лекар, който временно следи състоянието им, а  рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с НЗОК/РЗОК. 

Когато здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място за срок до 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

 

 30.05.2018г.  

РЗОК ГР. ЯМБОЛ