От 1 до 30 юни здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар

РЗОК-гр. Ямбол напомня на всички здравноосигурени лица за възможността от 1 до 30 юни 2022г. да направят смяна на личния си лекар с друг, който е сключил договор за работа с НЗОК/РЗОК. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата /www.nhif.bg/  на НЗОК.

Здравноосигуреното лице /ЗОЛ/, желаещо да смени своя общопрактикуващ лекар представя на новоизбрания здравноосигурителната си книжка и попълнена “Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар”.

За осъществяване правото на избор на общопрактикуващ лекар здравноосигуреното лице може да попълни и изпрати на избрания от него личен лекар регистрационна форма за първоначален, постоянен или временен избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис чрез електронна услуга, предоставена от НЗОК.

         При смяна на личен лекар здравноосигуреното лице трябва да впише своите лични данни в регистрационната форма за постоянен избор. От своя страна новоизбраният общопрактикуващ лекар (ОПЛ) следва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия избор. От тази дата пациентът може да ползва услугите на новия си личен лекар. Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка на пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор. Здравноосигуреното лице трябва да предостави на новоизбрания личен лекар извлечение с копия от медицинската документация. Те се изготвят от предишния личен лекар.

Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и Национален рамков договор 2020-2022г., смяната на личен лекар може да се извърши два пъти годишно – през месеците юни и декември, като пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

При последната кампания през месец декември 2021г. общият брой ЗОЛ направили смяна на личен лекар за област  Ямбол е  бил 1776.

Допълнителна информация за промяна избора на общопрактикуващ лекар, гражданите могат да получат в РЗОК гр. Ямбол, стая №105 или на тел. 046 / 68 50 68.

 

 

 

30.05.2022г.                                                                                          РЗОК ГР. ЯМБОЛ