Отчетно-изборно събрание на Общинската организация на Български Червен кръст – „Тунджа“

Отчетно-изборното събрание на ръководния орган на общинската организация на БЧК – „Тунджа“ се проведе съгласно Устава на БЧК. .

Гости на заседанието бяха инж. Митко Филипов – директор на секретариата на Областния съвет на БЧК, д-р Антоанета Антонова – председател на Областния съвет на БЧК и Таня Даскалова – член на Областния съвет на БЧК.

По време на разискванията бе направен основния извод, че съвместната работа между БЧК-Ямбол и община Тунджа по различни програми, проекти и инициативи са много добър пример за успешно постигане на общите цели за намаляване на уязвимостта и социалното изключване сред най-нуждаещите се лица и семейства от нашето общество.

Председателят на общинската организация на БЧК „Тунджа” Станчо Ставрев направи подробен отчет за дейността на организацията за периода 2013-2016 година.

Общото събрание прие отчетния доклад и даде много добра оценка за работата на организацията, след  което се премина към избор на ново ръководство, насоки за работата за периода 2017-2020 година и план за работата за 2017 година.

За председател на общинската организация на БЧК „Тунджа“ бе избран Станчо Ставрев, а за заместник председател – Цветанка Алексиева. Членове на общинското ръководство на БЧК „Тунджа“ са: Силва Иванова, Йордан Колев и Владимир Стоев.

Беше избрана и нова структура на общинската контролна комисия на БЧК „Тунджа“, в състав – Елка Гьорина, Татяна Стоянова и Таня Джеджева.