Отчетно-изборно събрание на БЧК

        В съответствие с определения в Устава на БЧК четиригодишен мандат на изборните ръководни и контролни органи, на 24 февруари 2021г., в зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК-Ямбол се проведе Областното общо отчетно-изборно събрание на Ямболската червенокръстка организация.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на  COVID-19 присъствения състав е лимитиран. Делегатите с физическо присъствие са разположени в две зали на Областния Секретариат на БЧК-Ямбол: зала „Йорданка Пастърмаджиева“-15 души,  зала „Юбилейна“-4 души. Осигурена он-лайн връзка с 10 делегата в платформа ZOOM, 4-ма с предоставени пълномощни и медии.

Събранието започна с приветствие към делегатите от Председателят на БЧК акад. Христо Григоров, д-р.х.к. и видео обръщения от партньори на БЧК: г-н Енчо Керязов, зам.-кмет на Община Ямбол; Комисар Георги Кючуков, началник „Охранителна полиция” в ОД на МВР-Ямбол и главен инспектор Янко Боянов, началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Получени са Поздравителни адреси от: Христо Христов, Кмет на Община Болярово и Георги Георгиев, Кмет на Община Тунджа.

Форумът премина в две сесии, като през първата, делегатите приеха единодушно отчет за дейността на организацията през периода 2017-2020г., представен от д-р Антоанета Антонова – Председател на Обласния съвет на БЧК, отчет на бюджета за 2020г., представен от инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК и отчет на Областната контролна комисия, представен от нейния председател Силва Иванова.

В своето изказване Стойчо Стойчев, Зам.-председател на НС на БЧК, изрази задоволство от свършеното през годините, като подчерта заслугата на доброволците на БЧК, служителите от Секретариата и доброто взаимодействие с партньорите, което допринася за организационната и финасова стабилност на Областната организация на БЧК.

През втората сесия и съгласно дневния ред, делегатите проведоха избори за членове на Областния съвет, в т.ч. Председател и Зам.-председател, членове на Областната контролна комисия, делегати и подгласник  на Националното общо събрание. Като резултат за Председател на Областния съвет на БЧК-Ямбол единодушно бе преизбрана д-р Антоанета Антонова, а за заместник-председател е преизбран г-н СтойчоСтойчев ,настоящ член на НС на БЧК. Останалите деветима членове на Областния съвет на БЧК-Ямбол за мандат 2021-2024г., избрани единодушно са: Иванка Георгиева, Станчо Ставрев, д-р Блага Георгиева, София Минева, Таня Даскалова, Неда Бъчварова, Красимира Харутюнян, Йордан Събев и Димитър Андонов.

 

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол