Отлична оценка за младите доброволци на БЧК

Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол  се проведе в залата на БЧК. Гости на събранието бяха Стойчо Стойчев – зам.председател на НС на БЧК; Димитър Андонов – член на ОС на БЧК – Ямбол и делегат на събранието; Стели Джамбазова – член на Оперативното бюро на БМЧК и делегат на събранието; Диляна Димитрова – експерт Социални дейности и комуникации в Дирекция БМЧК; инж. Митко Филипов – Директор на ОС на БЧК – Ямбол; Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и медии.

Събранието бе отчетно, за по – деловото му протичане беше избрана Мандатна комисия. Председател на събранието бе Анелия Петрова. Отчета на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио – визуален клип. Отчета се прие с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 14 клуба в цялата област. Г-н Стойчо Стойчев отправи специални поздравления за иновативния начин на представяне на отчета на БМЧК.

Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха Календарен план за дейността на организацията за 2018г.,поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

специалист: Г. Георгиева