Открита е първата конкурсна сесия за младежки проекти с финансиране от Община Ямбол

До 31 март неформални младежки групи, неправителствени организации, които осъществяват дейност с младежи, учебни заведения и читалища могат да кандидатстват със свои проекти пред Община Ямбол. Със заповед на кмета Валентин Ревански е открита първата конкурсна сесия по Правилника за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол. Общият финансов ресурс по нея е 10 хиляди лева.

Финансиране могат да получат проектни инициативи, чиито цели са свързани с разрастването на гражданската инициатива, насърчаването на ангажираността в превенция на зависимости и предотвратяване на противообществени прояви на младежите, насърчаване на здравословния начин на живот и спорта, на неформалното обучение, разширяване на знанията и уменията на младежите в науката, културата и изкуството. Заповедта и образци на необходимите документи за попълване са публикувани на сайта на Община Ямбол в раздел „Младежки дейности“, „Конкурсни сесии“ – https://yambol.bg/konkursni-sesii.

Кандидатите могат да поискат писмено разяснение по условията на конкурсната сесия по електронна поща на адрес yambol@yambol.bg не по-късно от 22 март.