Отворени са офертите за технически проекти за ремонта на над 50 км пътища в област Ямбол

Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основния ремонт на над 50 км републикански пътища в област Ямбол. Прогнозната стойност на поръчката е 1 006 000 лв. без ДДС. Тя е в две обособени позиции.
Първата е за проектиране при ремонта на 11 км от второкласния път II-53 Тамарино – Войника /от км 173+800 до км 184+800/. Трасето осигурява пряка връзка между областните центрове Ямбол и Бургас и е алтернатива на АМ „Тракия“ за пътуващите в участъка. Предвижда се ремонтът да се извърши в отсечката от с. Тамарино, през с. Войника, до границата с област Бургас.
Отворени са 11 оферти. Те са на:
• „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
• „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
• „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
• „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
• „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
• „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
• Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
• „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
• „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
• „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.
Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Втората обособена позиция е за изработването на технически проект за ремонта на 39,3 км от път III-5308 Калчево – Саранско – Каменец – Стефан Караджово /от км 0 до км 39+300/. Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Ямбол и свързва общините Тунджа, Стралджа и Болярово.
Отворени са 13 оферти. Те са на:
• „РУТЕКС“ ООД;
• „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
• „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;
• „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;
• „Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД;
• „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
• „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
• „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
• Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
• „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
• „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
• „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.
Участъкът започва от с. Калчево, преминава през с. Саранско, с. Каменец и с. Стефан Караджово и завършва при кръстовището с път II-79 Болярово – Голямо Крушево. Индикативната стойност на поръчката е 786 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни, който е разделен в три междинни етапа.
Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

ПРЕСЦЕНТЪР АПИ
27.10.2022 г.