Отворени врати – „Открито правосъдие“

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ЯМБОЛ ПОД НАДСЛОВ

„ОТКРИТО ЗА ПРАВОСЪДИЕТО“

 16 април 2018 г.

По повод 16 април – Ден на българската Конституция и професионален празник на юристите и съдебните служители и във връзка с реализирането на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2018 г. на 16.04.2018 г. органите на съдебната власт в Ямбол организират „Ден на отворените врати”.

Програмата е предназначена за граждани, които се интересуват от работата на съдебната власт. Тя е съобразена с Методиката за провеждане на Ден на отворените врати в органите на съдебна власт на Висш съдебен съвет и включва:

 

9.00 ч. – 9.30 ч.Присъствие на реален съдебен процес в  Районен съд Ямбол, Зала 2

Председател на съдебния състав – Светлана Митрушева – Председател на РС-Ямбол

Целева група – пълнолетни ученици от ПГ„Васил Левски“, ПГИ „Г.С.Раковски”,  ПГЗ „Христо Ботев“, ПТГ „Иван Райнов“

                                            

09.30 ч. – 10.30 ч. – Наказателно от общ характер дело /НОХД/ №447/2017  – Симулативен  съдебен процес, Районен съд – Ямбол, Зала 1

Участници – ученици от ПМГ „ Ат.Радев“ – гр. Ямбол

Ментори: Съдия – Радостин Радиев – съдия в Районен съд – Ямбол

                                         Прокурор – Георги Георгиев – съдия в Районен съд – Ямбол

Целева група – ученици от ПМГ„Атанас Радев“, ПГИ „Г.С. Раковски“ и ПГ „В. Левски“

 

09.45 ч. – 10,30 ч., зала 206, Окръжен съд, /за представителите на медиите/  – „Открито за правосъдието“ – среща-разговор с административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Ямбол, Административен съд – Ямбол, Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол; Адвокатска колегия – Ямбол. 

 

10.00 – 11.00 ч., зала 3, Окръжен съдОткрит урок на тема „Трафик на хора. Децата и кибер престъпленията“ с учениците от Гимназия „Васил Левски” – Ямбол като част от програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Модератори и лектори на урока – съдия Петя Жекова от Окръжен съд – Ямбол и Окръжния прокурор Дойчин Дойчев;

 

10.30 ч. – 11.00 ч.Среща на председателя на ОС – Ямбол съдия Васил Петков с ученици от ОУ „Л. Каравелов“. Беседа на тема: Професия „съдия“? Какви качества трябва да притежава съдията?;

 

            10.30 ч. – 11.00 ч.  –  Представяне на софтуерен продукт за синтез на реч.

стая 101А

Модератор – Керанка Янева

Целева група – свободен достъп

 

11.00 ч.„Съдът отблизо“ – обзорна обиколка и разглеждане на Съдебната палата, запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, правила за поведение в съдебните сгради – целева група от ПГ „В. Левски“;                    

                                              

            11.00 ч. – 12.00 ч.Гражданско дело  №131/2018  – Симулативен  съдебен процес в Районен съд – Ямбол

Зала 1

Участници – ученици от ПМГ „ А.Радев“ – гр. Ямбол

Ментор –  Съдия – Светла Димитрова  – съдия в Районен съд – Ямбол        

  Целева група – ученици от ПМГ„А.Радев“, ПТГ „Ив. Райнов“, ПГЛПЕХТ

       

11.15 ч. – 11.45 ч. – „Съдът отблизо“ – обиколка в сградата на Районен съд Ямбол

Модератор – Светлана Митрушева – Председател на Районен съд – Ямбол

Целева група – Ученици от  ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр.Ямбол

 

 13.30 ч. – 14.00 ч. – „Съдът отблизо“ – обиколка в сградата на   Районен съд Ямбол

Модератор – Светлана Митрушева – Председател на Районен съд – Ямбол

Целева група – Ученици от  ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново

                                         

14.30 ч. – 16.30 ч.   – „Escape стая“ – за първи път в България

 

Участници : Отбор на ПГИ „Г.С.Раковски“ 

            Отбор на ПМГ „Атанас Радев“

 Целева група – ученици от ПМГ „Атанас Радев“ и ПГИ „Г.С.Раковски“ 

 

16.00 ч.  – Демонстрация на случайно разпределение на делата в Районен съд – Ямбол, стая 104

            Разпределящ – Радостина Митева – съдебен деловодител

     Целева група – свободен достъп

 

16.10 ч. – 16.30 ч. – Заключителен урок по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – 2017 – 2018 в Административен съд – Ямбол. Церемония по тържествено връчване  на удостоверения на участниците в програмата.

                Модератори: Димитринка Стаматова – Административен ръководител Председател АдмС – Ямбол; Стоян Вълчев – съдия – АдмС – Ямбол

                 Целева група – Ученици от Х“а“ клас – ПГ „В.Левски“.

 

16.30 ч. – Награждаване на победителите от конкурсите за ученическо есе на тема: „Заслужава ли всяко общество правосъдието, което има?“ и за детска рисунка на тема: „Съдът през моите очи “  – Зала 1, Районен съд – Ямбол

 

16.30 ч. – 16.50 ч. – Информационен тур в сградата на Административен съд – Ямбол.

                 Модератор: Жанета Трифонова – съдебен администратор

                 Целева група – Ученици от Х “а“ клас – ПГ „В.Левски“