Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2016 година

През 2016 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 55.1 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 71.7% и се увеличава с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2016 г. са 50.9 хил. души. Коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) е 66.2% и се увеличава с 3.4 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 4.2 хил. души. Коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 7.6% и намалява с 4.6 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 56.5 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 53.7% и намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2016 г. са 52.3 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 49.8% и се увеличава с 2.4 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2016 г. са 4.2 хиляди. Коефициентът на безработица (15 и повече навършени години) е 7.4% и намалява с 4.6 процентни пункта в сравнение с 2015 година.