Основни данни за културата в област Ямбол през 2016 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 

Културни институции

 

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 

  1. Музеи

 

Към 31.12.2016 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2016 г. движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от Ямболска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 110.1 хил. фондови единици, което е с 0.6% повече в сравнение с предходната година. Цифровизирани са 4.2 хил. фондови единици, което е с 2.6% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите в областта през 2016 г. са 36.6 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 8.1%. Регистрирано е увеличение в сравнение с предходната година на посещенията на чужденци в музеите – с 28.5%, като през 2016 г. те са 1 239.

Общият персонал на музеите през 2016 г. е 49 души, като броят му остава непроменен в сравнение с предходната година.

 

  1. Сценични изкуства

 

През 2016 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 468 представления, които са посетени от 55.8 хил. зрители, като в сравнение с 2015 г. представленията се увеличават с 13.3%, а посещенията – с 4.7%. Средният брой посетители на един театър през 2016 г. е 27.9 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с 1 251, а средният брой представления е 234, и се наблюдава увеличение с 28 броя. Намалява средният брой посетители на едно представление – от 129 през 2015 г. на 119 души през 2016 година.

Относителният дял на представленията в театрите по националност на автора е по-голям при представления от чужди автори – 66.2%, а при представления от български автори – 33.8%. При посетителите в театрите делът по националност на автора е съответно при чуждите – 68.1%, а при българските – 31.9%.

През 2016 г. в област Ямбол развиват дейност 3 музикални колектива – 1 ансамбъл за народни песни и танци и 2 оркестъра. Представленията на тези колективи в сравнение с предходната година се увеличават с 2.6%, докато посещенията намаляват с 2.0%.

 

 

  1. Библиотеки

 

През 2016 г. в областта има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 266.7 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той намалява с 1.5%. През 2016 г. броят на регистрираните й читатели е 2.7 хил., което е с 11.3% по-малко в сравнение с 2015 година. Намаляват посещенията в библиотеката с 3.9%, докато общият зает библиотечен фонд на един читател се увеличава – 49 броя. През 2016 г. заетият библиотечен фонд е 130.9 хил., което представлява 49.1% от общия библиотечен фонд за областта, а на заетите книги – 34.4% от наличния книжен фонд.

 

  1. Кина

 

В края на 2016 г. кинопрожекциите намаляват с 12.8%, докато посещенията регистрират ръст от 71.5% в сравнение с предходната година.

През 2016 г. са прожектирани 94 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 77 – американски, 12 – европейски, 3 – български и 2 – други.