Основни данни за културата в област Ямбол през 2021 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 

Културни институции

 

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2021 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от област Ямбол са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 112 хил. фондови единици. В сравнение с 2020 г. техният брой се увеличава с 0.6%. От тях цифровизирани са 4 470 фондови единици, което е с две повече спрямо предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Ямбол е 19 305 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2021 г. са 17 хил. и в сравнение с 2020 г. намаляват с 0.9% (фиг. 1). В дните със свободен вход са осъществени 10.6% от посещенията в музеите.

Общият персонал на музеите през 2021 г. е 47 души, като броят му намалява с 4.1% в сравнение с предходната година.

  1. Сценични изкуства

През 2021 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 228 представления, които са посетени от 14 662 зрители. В сравнение с 2020 г. представленията се увеличават с 37.3%, докато посещенията намаляват – с 0.2%. Средният брой посетители на едно представление намалява – от 88 души през 2020 г. на 64 души през 2021 година.

През 2021 г. в област Ямбол развиват дейност два ансамбъла за народни песни и танци. Организираните от тях представления са 37, посетени от 2 050 зрители.

  1. Библиотеки

През 2021 г. в област Ямбол има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Ямбол се състои от 269 хил. библиотечни документа, като 90.6% (243 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 1 815, което е с 3.0% по-малко в сравнение с 2020 година. Посещенията в библиотеката се увеличават с 18.8% и достигат 38 хиляди през 2021 година.  Общият зает библиотечен фонд на един читател е 53 броя. През 2021 г. заетият библиотечен фонд е 97 хил. и се увеличава с 20 хиляди (25.1%) в сравнение с 2020 година.

Милена Димитрова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток