Основни данни за културата в област Ямбол през 2020 година

      Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

 В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от област Ямбол са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 112 хил. фондови единици. В сравнение с 2019 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях цифровизирани са 4 468 фондови единици, което е с 1.7% по-малко спрямо предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Ямбол е 12 001 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 17 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 56.6% (фиг. 1). В дните със свободен вход са осъществени 10.1% от посещенията в музеите.

Общият персонал на музеите през 2020 г. е 49 души, като броят му намалява с 2.0% в сравнение с предходната година.

 

 

  1. Сценични изкуства

През 2020 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 166 представления, които са посетени от 14 685 зрители. Представленията от български автори са 63.9%, а посетителите им са 62.6% от всички. В сравнение с 2019 г. представленията намаляват  със 70.4%, а посещенията – със 74.7%. Средният брой посетители на едно представление намалява – от 103 души през 2019 г. на 88 души през 2020 година.

През 2020 г. в област Ямбол развива дейност един ансамбъл за народни песни и танци. Спрямо предходната година представленията на този музикален колектив намаляват с 96.1%, а посещенията – с  99.4%.

  1. Библиотеки

През 2020 г. в област Ямбол има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Ямбол се състои от 266 хил. библиотечни документа, като 90.5% (241 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 1 872, което е с 35.4% по-малко в сравнение с 2019 година. Посещенията в библиотеката намаляват с 38.8% и достигат 32 хиляди през 2020 година.  Общият зает библиотечен фонд на един читател е 41 броя. През 2020 г. заетият библиотечен фонд е 77 хил. и намалява с 59 хиляди (43.4%) в сравнение с 2019 година.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток