ОСЗ „Тунджа“ информира

ДО

 

УЧАСТНИЦИТЕ В

СПОРАЗУМЕНИЕ ПО

ЧЛ. 37в ОТ ЗСПЗЗ

В ЗЕМЛИЩАТА НА

СЕЛАТА БЕЗМЕР; БОТЕВО; БОЯДЖИК; ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО; ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО; ГОЛЯМ МАНАСТИР; ДРАМА; ДРЯНОВО; ЗЛАТАРИ; КАБИЛЕ; КАЛЧЕВО; КОНЕВЕЦ; КУКОРЕВО; КРУМОВО; МАЛОМИР; МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ; МЕЖДА; МИЛАДИНОВЦИ; МОГИЛА; ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ; ОКОП; ПОБЕДА; РОЗА; РОБОВО; САВИНО; СКАЛИЦА; СЛАМИНО; ТЕНЕВО; ВИДИНЦИ; ЧЕЛНИК; ЯМБОЛ

 

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

         Уведомяваме Ви, че при внесени проекти на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ с липсващи подписи на участници, ще бъде необходимо заинтересовано лице от съответното землище да отправи искане по чл. 37в, ал. 12 от ЗСПЗЗ до министъра на МЗХГ за издаване на заповед. Важният съществен момент е, че новият програмен продукт CADIS 8 за изготвяне на споразумения и служебни разпределения е конструиран на база методически указания при изготвяне на служебни разпределения на ползването на земите по масиви по реда на чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ. Конкретният алгоритъм, който е неизменно заложен е следния:

  1. „Първо на участниците, които имат правно основание в сравнително малко масиви, се отделя площ в масива, в който попада значителна част от правното им основание и то около имотите им се допълва квотата им с бели петна, ако е възможно”;
  2. „В даден масив се настанява ползвателят, който има значително преобладаващо правно основание до изчерпване на квотата му”;
  3. „В даден масив може да се настани само ползвател, който има правно основание в него”.

      *Или казано с други думи, не е заложена никаква друга техническа възможност за изготвяне на служебни разпределения с някакви вариации, пермутации и компромиси. Служебното разпределение се изготвя автоматично от програмен продукт CADIS 8, без да е възможно оператор да извършва някакви въздействия и промени в автоматичното служебно настаняване(тоест да копира до голяма степен настаняване на внесен проект на споразумение с липсващи подписи на участници) на програмният продукт.  

                Живко Тодоров

Началник на ОСЗ „Тунджа“ – Ямбол