Октомврийски сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 31/20.10.2021 г.

                                                              

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и първо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.10.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ и на програми и проекти със средства от ЕС за I-вото полугодие на 2021 г.
 2. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2021-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
 3. Извършване на застраховка „Имущество“ за недвижими имоти – частна общинска собственост.
 4. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране на проект „Топъл обяд“ по програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст – гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа“ през учебната 2021-2022 година.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 15. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ газопровод от ГРП при административна сграда в поземлен имот с идентификатор 05308.25.29 по КККР, находящ се в землището на с. Болярско до поземлени имоти с идентификатори 03229.47.41, 03229.46.40, 03229.45.12, 03229.41.52 и 03229.41.53 по КККР, находящи се в землището с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Генерал Инзово, до с. Крумово и до с. Маломир, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 2. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 3. Приемане на План за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за периода 2021-2030 г.
 4. Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община „Тунджа“.
 5. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”