Октомврийска сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

29/24.10.2017 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и девето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 31.10.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Актуализирано разпределение на променените бюджети през III-то тримесечие на 2017 г.

 2. Актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2017 година.

 3. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на община Тунджа за периода 2018-2020г.

 4. Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по сметката за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост“.

 5. Разходване на натрупани средства от отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

 6. Извършване на застраховка „Имущество“ за недвижими имоти – частна общинска собственост.

 7. Внасяне на проектно предложение по схема BG051M90PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 8. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.

 9. Продажба на общински недвижим имот.

 10. Продажба на общински недвижим имот.

 11. Продажба на общински недвижим имот.

 12. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

 13. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

 14. Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община „Тунджа“ за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

 15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.

 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

 17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

 18. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

 19. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

 20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”