Окончателни данни от 18-то преброяване на населението и жилищния фонд

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

 

Брой и прираст на населението

 

Населението в област Ямбол към 7 септември 2021 г. е 109 693. Жените са 56 318 (51.3%), а мъжете 53 375 (48.7%), или на 1000 жени се падат 948 мъже.

Най-голямата община в областта е Ямбол, с население 61 766, следвана от община Тунджа (21 167). Най-малката община в област Ямбол е Болярово. Населението към 7 септември 2021г. е 3 118 души.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 21 754 души, или с 16.5%.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на областта, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е – 11 хил., или 50.9% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-1 679 души).

Останалите 49.1% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 – 2021 година (11 хил. души).

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на областта.

Към 7 септември 2021 г. населените места в областта са 109, от които 4 града и
105 села. В градовете живеят 76 726 души, или 69.9%, а в селата – 32 967 души, или 30.1% от населението на областта.

 

 

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 14 891 души., или с 16.3%, а в селата с 6 863 души (17.2%).

С население над 1000 души са осем села в областта – Кукорево, Зимница, Тенево, Веселиново, Бояджик, Безмер, Роза и Завой. Най- малкият град е Болярово с население 1 029, а най-голямото село е Кукорево – с население 1 515 лица.

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 52.

И в петте общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в община Болярово – 25.0%, а най-малко в община Тунджа – 12.4%.

Гъстотата на населението по общини варира от 4.7 души на кв. км. за община Болярово до 681.3 души на кв. км. в община Ямбол.

Възраст

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 28 913 души, или 26.4% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 1 338, или с 4.9%.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 64 296 души, или 58.6%. Спрямо 2011 намалява с 21 491, или с 25.1%.

Делът на най-младото население се увеличава от 13.8% през 2011 г. на 15.0% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14  намалява от 18 085 души през 2011 г. на 16 484 души. през 2021 г., или с 8.9%.

Най-висок е делът на младото население в община Стралджа (19.6%), а най-нисък – в община Болярово (12.6%).

Общият коефициент на възрастова зависимост[1], изчислен по данни от Преброяване 2021, e 70.6. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 53.2, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте.

Общият коефициент на възрастова зависимост е най-благоприятен в община Ямбол (62.9), а най-неблагоприятен – в община Тунджа (90.0).

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение е 60. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 64 млади хора.

Това отношение е най-благоприятно в община Стралджа (83), а най-неблагоприятно – в общините Елхово и Тунджа (52).

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране[2]. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 60 хил. души, или 54.4% от населението на областта. Мъжете са 32 хил., а жените – 28 хил.

Населението над трудоспособна възраст е 32 хил. души, или 29.5%, а под трудоспособна възраст – 18 хил. души, или 16.1% от населението на областта.

[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години).

[2] Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).

 

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 99.2% от населението на областта е с българско гражданство. От тях 0.2% са с двойно гражданство – българско и друго.

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта са 153, или 0.1% от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Гърция, Франция, Германия, Полша и Италия.

Страна на раждане

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.

Към 7 септември 2021 г. 98.4% от лицата са родени на територията на България.

 

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Графикът за публикуване на данните може да намерите в Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021 | Национален статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.