ОИЦ – Ямбол ще проведе информационни срещи в петте общини на областта

През месец ноември, 2017 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за популяризиране Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) чрез заложените операции в проектите на индикативните годишни работни програми (ИГРП) на оперативните програми, действащи в България през 2014-2020 г.
Поредицата от събития започват от 02 ноември в град Ямбол и приключват на 10 ноември в град Стралджа.

Срещите са предназначени за представители на неправителствените организации, местната власт, бизнеса, просветни и културни институции, медиите и широката общественост. Темата на информационните събития е „Оперативните програми, ПРСР и ПМДР през 2018 г.”.
Експертите от ОИЦ-Ямбол ще представят пред всички присъстващи информация за бъдещите процедури, заложени в проектите на ИГРП – техните цели, дейности и бенефициенти, които ще могат да се възползват от европейско финансиране.
Целта на подобни събития е информацията да достигне до жителите на всички общини от област Ямбол, за да се повишат познанията на обществото относно Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.
Информационните срещи ще се проведат от 10:30 ч. във всяка община както следва:
– 02.11.2017 г. Община „Тунджа“ – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол;
– 03.11.2017 г. Община Ямбол – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол;
– 08.11.2017 г Община Болярово – Ритуална зала в град Болярово;
– 09.11.2017 г. Община Елхово – Конферентна зала в хотел „Колхида“ -град Елхово;
– 10.11.2017 г. Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:
Областен информационен център-Ямбол
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg