ОИЦ – Ямбол с информационни срещи в областта

През месец септември 2018 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за представяне на трите процедури с обявен прием на проекти по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г:
• “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“;
• „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“;
• „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз”.
Поредицата от събития започват от 21 септември в с. Генерал Инзово, община Тунджа и приключват на 28 септември в град Ямбол. Срещите са предназначени за представители на бизнеса, занаятчии, регистрирани земеделски стопани, медиите и широката общественост. Темата на информационните събития е „Представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г.”


Експертите от ОИЦ-Ямбол ще представят пред всички присъстващи условията за кандидатстване по процедурите и ще бъдат на разположение за отговор на конкретни въпроси, свързани с тях.
Целта на подобни събития е максимално голям брой жители от област Ямбол да получат на място актуална и подробна информация за възможностите за кандидатстване по оперативните програми, финансирани от ЕСИФ, мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020.
Информационните срещи ще се проведат от 11:00 ч. във всяка община както следва:
-21.09.2018 г., Община Тунджа – с. Генерал Инзово, в залата на музеен комплекс „Акбунарската къща“;
-25.09.2018 г., Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа;
-26.09.2018 г. Община Елхово – Конферентна зала в хотел „Колхида“ -град Елхово;
-27.09.2018 г. Община Болярово – Ритуалната зала в град Болярово;
-28.09.2018 г. Община Ямбол – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:
Областен информационен център-Ямбол
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg