ОИЦ-Ямбол разясниха възможностите за изпълнение на демонстрационни проекти в управлението на отпадъците

Възможните инвестиции, условията за кандидатстване и спецификите при подготовка и изпълнение на проект по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 бяха представени днес на провелата се в офиса на ОИЦ-Ямбол информационна среща.

В нея участие взеха потенциални кандидати по процедурата-общински администрации, фирми и неправителствени организации.

Експертът от областния център Силвия Бакалова запозна присъстващите с изискванията към кандидатите, с допустимите дейности и разходи, с видовете финансова помощ спрямо кандидатите и др.

Чрез дейностите за предотвратяване, за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битови отпадъци се цели формиране на общество с нулеви отпадъци, преход към кръгова икономика в България и подпомагане постигането на рециклиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г. По процедурата се финансират проекти, които ще приложат добри практики с постигнати резултати в управлението на отпадъците.

Крайният срок за прием на проекти по процедурата е 26.08.2019г., а кандидатстването е изцяло електронно чрез информационната система ИСУН 2020, където е поместен и пълният пакет с документи.

 

            ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg