ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 И ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Две процедури, насочени към екологичната мрежа Натура 2000 и биоразнообразието представи днес Деница Цонева – Управител на ОИЦ-Ямбол на информационна среща с потенциални кандидати от областта.
Процедурата „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България” от ОП „Околна среда 2014-2020г.“ има за цел да се изгради споделена визия сред обществото за екологичната мрежа Натура 2000 в България чрез организирането и провеждането на регионални информационни кампании. Допустими кандидати са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти.
Г-жа Цонева обърна внимание, че в тази информационна кампания кандидатите имат свободата да изберат формата на провеждане на събития – фестове, паради, фестивали, природо-научни творчески конкурси, културни и арт практики, пътуващи семинари и др., като се търсят атрактивни, иновативни форми за популяризиране на мрежата.
Процедурата е активна за кандидатстване на единния информационен портал ИСУН 2020 до 17:30 часа на 27.01.2020 г.
Процедурата „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ е за изготвяне на план за действие за животински или за растителни видове. За видове, за които няма съгласувани задания по реда на Наредба № 5/1.08.2003 са допустими разработване на методики вкл. картиране, мониторинг, и провеждане на теренни проучвания, необходими за изготвянето на планове за действие. Срокът за кандидатстване е 11.02.2020 г. за проектни предложения за планове за действие, които имат одобрени задания и 12.05.2020 г. за проектни предложения за планове за действие, за които няма такива.
На територията на област Ямбол се намират голям брой защитените територии в общините Тунджа, Елхово, Болярово и Стралджа, което прави част от тези територии потенциални области на интервенции по двете процедури.ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център-Ямбол
Тел.: 046/620186
e-mail: oic_yambol@abv.bg
facebook: Областен информационен център – Ямбол