ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ НА МЕДИИТЕ ОТ ОБЛАСТТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2019Г. И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2020Г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На среща с регионалните медии Областният информационен център представи изпълненото през 2019г. и очерта възможностите за финансиране по оперативните програми през 2020г.

Близо 300 души са посетили центъра тази година, за да получат актуална информация за възможностите за финансиране на проектните им идеи, да бъдат насочени към конкретна програма и процедура,  и да им бъдат разяснени изискванията за кандидатстване. Най-често въпроси се задават за мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони, като интерес има както към земеделските мерки, така и към тези за неземеделски дейности. Чести посетители са и представители на фирми, които търсят финансиране за своите дейности. През 2019г. ОИЦ-Ямбол е провел 12 информационни събития, на които е представил различни атрактивни процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ и е издал 5 брошури и листовки в помощ на посетителите.

Управителят на ОИЦ-Ямбол – Деница Цонева запозна представителите на медиите с предстоящите за 2020г. процедури по програмите.

Тя акцентира върху най-очакваните от земеделците подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за този прием е насочена само към представителите на сектор „Животновъдство“, които ще могат да кандидатстват за строителство или обновяване на сгради в стопанството си, за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, за специализирани транспортни средства и др. Приемът по тази подмярка е заложен за март, 2020г.

От тематичната подпрограма на ПРСР са включени подмерки, насочени към земеделци и животновъди с малък размер на стопанството – подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която ще дава възможност на земеделските стопани да разнообразят своята земеделска дейност, включвайки и неземеделски такива. Предвидена е подмярка за животновъдите, чиито стопанства са били засегнати от силно заразна болест и имат нужда да бъдат подпомогнати, за да се възстанови производственият им потенциал.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ са предвидени процедури, насочени към подкрепа на образованието, в т.ч. на професионалните училища, висшите учебни заведения и достъпа на уязвими групи до висше образование, ограмотяване на възрастни и др.

Като очаквана и полезна за работодатели и за ползвателите на услугата определи г-жа Цонева процедурата „Грижа за деца на работното място“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , която ще даде възможност на безработни лица да бъдат наети и да се грижат за деца в местоработата на работещите родители.

Фирмите ще могат да кандидатстват за разработка и внедряване на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса им по процедура „Дигитализация на малки и средни предприятия“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Бяха представени и други процедури, както по тези, така и по други програми, насочени към развитие на транспорта, на регионите, на опазването на околната среда и др.

Срещата имаше за цел да запознае медиите, а чрез тях и широката общественост с възможностите за финансиране през новата календарна година. И  през 2020г. вратите на  Областния информационен център ще бъдат отворени за посетители, които желаят да получат безплатна и актуална информация   за различните програми и процедури и да бъдат подпомогнати в търсенето на подходящо за своята проектна идея финансиране.

 

 

 

  

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.    

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic_yambol@abv.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол