ОИЦ-Ямбол представи актуални и предстоящи процедури по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На среща с регионалните медии  Областният информационен център представи актуалните към момента и предстоящи процедури по ПРСР 2014-2020г.

Целта на срещата беше да бъдат представени по-детайлно процедурите „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“, които предстоят да бъдат отворени за кандидатстване в края на месец юни.

Бяха очертани допустимите кандидати, процентът финансиране, минималният и максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект, както и дейностите и разходите, които потенциалните кандидати биха могли да реализират съгласно проектите на двете процедури.

Изборът на тези две процедури бе продиктуван освен от заявен досега интерес от страна на посетителите на Центъра и от нуждата от информация преди отваряне на поканата за кандидатстване, което осигурява достатъчно време на кандидатите да се подготвят.

Медиите, а чрез тях и жителите на областта,  бяха запознати и с условията за кандидатстване по подмярка 5.1. „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020г.

Очаквани от земеделския сектор са подмерките, свързани с преодоляване на негативните последствия от разпространението на Covid-19 и условията по тях. ОИЦ-Ямбол предостави информация и за основните направления и секторите за подпомагане по тях, които МЗХГ очерта в последните дни. В процес на изготвяне са условията, при които ще може да се кандидатства.

Срещата имаше за цел да поднесе навременна и актуална информация за възможностите за кандидатстване на потенциалните кандидати, така че да се подобри качеството на дейността им и да се повиши тяхната конкурентоспособност, а като краен резултат да се повиши и качеството на живот в област Ямбол.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.       

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic_yambol@abv.bg

facebook: Областен

OLYMPUS DIGITAL CAMERA