ОИЦ представи подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На работна среща днес, в офиса на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ) беше представена подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 пред регионални телевизии и интернет медии.
Целта й бе чрез посредничеството на регионалните медии да се достигне до максимално голям брой потенциални бенефициенти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и да се стимулира проектната активност в областта.


Подмярката е насочена към представителите на сектора, преработващ селскостопански продукти и заемащ значително място в икономическия профил на област Ямбол.
На срещата медиите бяха запознати с условията за кандидатстване по подмярката, в т.ч. допустимост на кандидати, дейности и разходи, размер на безвъзмездната финансова помощ, минимален и максимален размер на допустимите разходи по проект и др. Бяха представени новостите за този прием като подаване на документи, отчитане на проекта и водене на кореспонденция с УО на ПРСР изцяло по електронен път, чрез ИСУН 2020. Тъй като за пръв път по тази Програма се въвежда електронно кандидатстване, бяха разяснени някои изисквания, свързани с него.
Бяха обсъдени и примерни проектни идеи и дейности по подмярката като изграждане и/ или реконструкции, закупуване на оборудване, на специализирани транспортни средства и др. за мандри, за месопреработвателни предприятия, за дестилерии за преработка на етерични масла, за консервни предприятия и др.
Представителите на регионалните медии получиха и брошура с информация по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, изготвена от ОИЦ-Ямбол.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център-Ямбол
Тел.: 046/620186
e-mail: oic_yambol@abv.bg
facebook: Областен информационен център – Ямбол