Ограничиха достъпа на родители до детските градини

От днес, 15 септември, се ограничава достъпът на родители и други външни лица до сградите на детските градини. Мерките са в изпълнение на заповед на министъра  на здравеопазването.   Тя важи от 15.09.2022 до 14.10.2022 год.
 

Противоепидемични мерки в детски ясли и детски градини
I. Спазване на физическа дистанция между децата от отделни групи, между персонала на отделни групи и между родителите и персонала на детската градина:
1. Организиране, при възможност, на работата с деца в една и съща група и с един и
същи персонал;
2. Недопускане, при възможност, смесването на деца от отделни групи при провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от Наредба
№ 5 от 2016 г. за предучилищното образование в детската градина;
3. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се
организира индивидуално или в малки групи при следните условия:
3.1. след приключване на работата с всяко дете или група помещението се проветрява,
дезинфекцира се работното пространство и всички контактни повърхности, а използваните
материали, които позволят измиване и дезинфекция, се измиват с топла вода и сапун или се
дезинфекцират;
3.2. работата със следващото дете или група започва не по-рано от 20 минути след
приключване на работата с предходното дете или група;
3.3. провеждане на дейности на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;
4. Комуникацията между родители и персонал (провеждане на родителски срещи и
др.) да се осъществява от разстояние (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при
необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията за физическа дистанция от
1,5 м;
5. Провеждането на събрания на обществени съвети, общи събрания и педагогически
съвети да се осъществява в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията
да се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности.
II. Хигиена на ръцете:
1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и салфетки за еднократна употреба
за подсушаване на ръцете във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички
деца и за персонала; ежедневно проследяване за изразходването им и своевременното им
осигуряване;
2. Осигуряване на подходящи биоциди за дезинфекция на ръце, които да се използват,
когато дете/лице не е в близост до топла вода и течен сапун;
3. Задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на
тоалетната. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.
III. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:
1. Осъществяване, при възможност, на сутрешния прием на децата през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи;
2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични
симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
IV. Проветряването, почистването и дезинфекцията на повърхности и предмети
се извършва съгласно Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли
и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.) и Наредба №
3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.), като
се провежда допълнително:
1. проветряване на помещенията за най-малко 5 минути на всеки астрономически час
в съответствие с метеорологичните условия;
2. ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки:
подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани и
др.